HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

26th October - Communiqué from Polish Delegation to Synod
(Translated from Archishop Gądecki's blog)

Komunikat Ojców Synodalnych z Polski na zakończenie Synodu o małżeństwie i rodzinie

Communiqué of the Synod Fathers from Poland for the end of the Synod on Marriage and the Family

25 Październik 2015 / 25th October, 2015

"Zachęcamy rodziny do wspólnej modlitwy i wychowania dzieci w wierze oraz zaangażowania w życie parafii i wspierania dzieł miłosierdzia. To zaproszenie kierujemy także do osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych, które - choć nie przystępują do Komunii Świętej - nie są wykluczone z Kościoła" - piszą biskupi, którzy reprezentowali Konferencję Episkopatu Polski podczas Synodu poświęconego małżeństwu i rodzinie.

"We encourage families to pray together; to bring up their children in the faith; to participate in the life of the parish and support works of mercy. This invitation is also for those divorced, living in new civil unions who - though they don't receive Holy Communion - are not excluded from the Church" - write the Bishops who represented the Polish Episcopal Cenference during the Synod dedicated to marriage and the family.

KOMUNIKAT NA ZAKOŃCZENIE SYNODU BISKUPÓW O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

COMMUNIQUE FOR THE END OF THE SYNOD OF BISHOPS ON MARRIAGE AND THE FAMILY

Archbishop GadeckiKończący się dzisiaj synod biskupów na temat małżeństwa i rodziny był doświadczeniem jedności Kościoła i ubogacaniem się Jego różnorodnością. Kościół szczerze zatroskany o rodzinę przypomniał światu jej niezastąpioną wartość. Zastanawiał się, w jaki sposób skutecznie chronić jej prawa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.

The Synod of Bishops on marriage and the family which, concluded today, was an experience of unity of the Church and of enrichment by Her diversity. The Church, sincerely concerned about the family, reminded the world of its irreplacable value. [The Church] deliberated about the most effective way of defending her [the family's] rights in social, economical, political and cultural life.

Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za jego troskę o to, by Ewangelia Miłosierdzia Bożego dotarła do każdej rodziny. Dziękujemy, że przypomina nam, iż wciąż aktualne jest nauczanie św. Jana Pawła II, którego sam nazwał "Papieżem rodziny".

We are grateful to Pope Francis for his concern that the Gospel of God's Mercy reached every family. We are thankful, for reminding us, that the teaching of St John Paul II is still current, whom he [Pope Francis] called the "The Pope of the Family".

Wyrażamy naszą wdzięczność całej Konferencji Episkopatu Polski, która nas upoważniła do reprezentowania Jej stanowiska. Dziękujemy wszystkim Polakom w Ojczyźnie i poza jej granicami za modlitwę i okazywane nam wyrazy wsparcia.

We express our thanks to the whole Polish Episcopal Conference, who gave us the authority (mandate) to represent her [KEP's] position. We thank all the Poles in our country and outside her borders for their prayers and their expressions of support.

Umocnieniem podczas synodalnej dyskusji była dla nas świadomość, że w Polsce jest wiele rodzin, które z Bożą pomocą, w dobrej i złej doli, każdego dnia troszczą się o wierność swojemu powołaniu.

We were strengthened, during the discussions in the Synod by the knowledge (awareness) that in Poland there are many families, who, with the Grace of God, in good times and in bad, care about maintaining faithfulness to their vocation.

Teraz zaś zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób przesłanie tego synodu wprowadzić w życie. Idąc za św. Janem Pawłem II, synod ten przypomniał - dostępne wszystkim wierzącym - sposoby aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Dlatego też zapraszamy wszystkich do regularnego uczestnictwa we Mszy Świętej, do zgłębiania Słowa Bożego. Zachęcamy rodziny do wspólnej modlitwy i wychowania dzieci w wierze oraz zaangażowania w życie parafii i wspierania dzieł miłosierdzia. To zaproszenie kierujemy także do osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych, które - choć nie przystępują do Komunii Świętej - nie są wykluczone z Kościoła. Warto, aby szczerze rozmawiały one z kapłanem, który pomoże im spojrzeć na ich sytuację oczyma Chrystusa Pana, w świetle niezmiennej nauki Kościoła katolickiego.

Now, we are considering how we can put the message of the Synod into pratice. Following St John Paul II, this Synod had reminded us - available to all the faithfull - ways of active participation in the life of the Church. We thus encourage everyone to regularly participate/attend Holy Mass, to explore deeper the Word of God. We encourage families to pray together, to bring up their children in the Faith, to participate in the life of the parish and support works of mercy. This invitation is also for those divorced, living in new civil unions who - though they don't receive Holy Communion - are not excluded from the Church. It would be worth them speaking sincerely with the priest, who will help them to see their situation through the eyes of Christ, in the light of the unchanging teaching of the Catholic Church.

Podczas tego synodu papież Franciszek ogłosił świętymi Zelię i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Niech miłość małżeńska i rodzicielska nowych Świętych stanie się wzorem i natchnieniem dla małżeństw i rodzin.

During this Synod Pope Francis cannonised Zelia and Ludwik Martin, the parents of Stn Teresa of the Child Jesus. Let the marital and family love of the new saints become the ideal, and inspiration for marriages and families.

Ojcowie Synodalni:/Synod Fathers:
Abp Stanisław Gądecki, biskup poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski
Bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski

Rzym, dnia 25 października 2015 roku / Rome 25th October, 2015