HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

12/10/15 - Notes from "Small Group" Morning Session
(Translated from Archishop Gądecki's blog)

Visit Ignatius Press for the best in Catholic Reading!

 

12.10.2015 – Małe grupy (rano) / 12.10.2015 Small Group (morning)

Godzina 09.00, dyskusja nad II częścią Instrument Laboris

Discussion on part II of Instrument Laboris

Głosy:/Comments

■ Jaka zasada architektoniczną rządzi tą częścią? Jedność Chrystusa z Kościołem kształtuje więź małżeńską. Cień – sakrament – prawda. Ideał znajduje się ponad życiem; rzeczywistość stara się dosięgnąć ideału.

What architectural law rules this part? The Unity of Christ with the Church shapes the marriage bond. Shadow – sacrament – truth. The ideal is found above life; reality endeavours to achieve the ideal.

■ Św. Rodzina jest wzorem wzajemnego zrozumienia, dyskretnego milczenia, przyjmowania Słowa Bożego.

The Holy Family is a role model of mutual understanding, discrete silence, accepting the Word of God.

■ W tekście tego dokumentu potrzeba więcej odniesień biblijnych. Czytając ten tekst mamy wrażenie, że został on skomponowany z wypowiedzi papieża Franciszka. Brak też tekstów patrystycznych.

There needs to be more references to the Bible in the text of this document. Reading this text we had the feeling that it was composed of statement/comments of Pope Francis. There is a lack of patristic texts.

■ Uwaga do 45 punktu. Jeżeli małżeństwo jest przeżywane jako obietnica, wówczas rozwód nie jest „wyzwaniem”, ale „katastrofą”. Nie używać języka socjologii w miejsce teologii. Nie wolno też odseparować w małżeństwie jedności od płodności.

Attention to point 45. If marriage is lived as a promise, then divorce is not a ’challenge’ but a ‘catastrophe’. Do not use the language of sociology instead of theology. Marital union cannot be separated from fertility.

■ W numerze 45 należy wyrazić uznanie dla rodzin, które w atmosferze kryzysu demograficznego decydują się na większą liczbę dzieci.

In point 45 - There should be recognition of families, who in an atmosphere of demographic crisis, decide to have a greater number of children.

■ Odnośnie do punktu 48, czyż priorytetem rodziny nie jest cieszenie się pięknem życia ludzkiego w miłości wiernej, wyłącznej i odpowiedzialnej oraz wieloaspektowa służba życiu, a dopiero potem rzeczywistości socjologiczne, takie jak solidarność z ubogimi czy otwartość na osoby?

Taking point 48, is not the priority of a family to delight in the beauty of human life in faithful, responsible and exclusive love, the many aspects of service to life, and only then the sociological reality, like solidarity with the poor or openess to other people?

■ Trzy razy mówi się w tej części o nierozerwalności. Należy to łączyć z więzią między Chrystusa a Kościołem. Tylko wówczas, gdy umieścimy w centrum małżeństwa sakrament, działanie Chrystusa, będzie można mówić o darze, o wymaganiach (Instrumentum laboris 43).

Three times it is written in this part about indissolubility. It should be linked to the bond between Christ and the Church. Only then, when we put the sacrament, the work of Christ, in the centre of marriage, can we start talking about the gift, the responsibilities. (Instrumentum laboris 43).

■ W punkcie 48 mówi się często o miłosierdziu nie mówiąc o nawróceniu. Tymczasem są to dwa wymiary tego samego wydarzenia. To jest dynamika usprawiedliwienia. Jeżeli będziemy mówili o miłosierdziu bez nawrócenia lub o nawróceniu bez miłosierdzia – dokona się korupcja całego chrześcijaństwa.

In point 48 there is much talk of mercy without talking about conversion. In fact these are the two dimensions of the same event. It is the dynamic of justification. If we start to talk of mercy without conversion or conversion without mercy – there will be a corruption of the whole of Christianity.

■ Posługi duszpasterskiej nie można sprawować w oderwaniu od doktryny; trzeba mówić o naturze małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej.

Pastoral care cannot be practiced in isolation from doctrine; the nature of marriage and family must be proclaimed.

■ Trzeba tę drugą część dokumentu napisać na nowo. Spowiednik to nie to samo co ojciec duchowny, zaś ojciec duchowny to nie to samo, co psycholog. Bez ojców duchowych, nie pomoże żaden plan pastoralny.

This second part of the document must be rewritten. A confessor is not the same as a spiritual father, and a spiritual father is not the same as a psychologist. Without Spiritual Fathers, a pastoral plan will not be of any use.

■ Jak w dokumentach Soboru Watykańskiego (pastoralnego przecież) jest obecna doktryna a z niej wypływają praktyczne rozwiązania duszpasterskie, tak samo powinno być na tym synodzie.

Like in the documents of Vatican II (the Pastoral Council) there is doctrine, and from it flow the practical pastoral solutions, so should the same be at this Synod.

■ Obecnie w świecie panuje zamieszanie i niepewność co do doktryny Kościoła na temat małżeństwa. To złudzenie, że doktryna jest znana wszystkich w świecie. Mowa o grzechu jest konieczna; bez niej nie ma antropologii. Co to znaczy formować sumienia bez mówienia o grzechu. Kryzys Boga jest rezultatem kryzysu sumienia. Najbardziej modelowym przykładem takiej sytuacji są rozwiedzeni. Jezus mówi: „idź i nie grzesz więcej”. Jeżeli nie mówimy o grzechu, to nawrócenie ma być „od czego”?

There is confusion and uncertainty about the doctrine of the Church on marriage. It is an illusion that the doctrine is known to everyone in the world. Talking about sin is essential; without it there is no anthropology. What does it mean to form a conscience with speaking of sin. The crisis of God is a result of a crisis of consience. The best example of such a situation are the divorced. Jesus says "Go, and sin no more.” If we don’t talk about sin, then from what should we convert?

■ Formowanie sumienia jest sprawą fundamentalną. Jeśli człowiek nie ma we wnętrzu Boga, nie myśli o grzechu. W Kościele Zachodnim mało jest mowy o Duchu Świętym; jesteśmy jaśni, precyzyjni, ale ludzie nas nie rozumieją.

The formation of conscience is a fundamental matter. If a person does not have God inside, he doesn’t think about sin. In the Western Church there is little talk of the Holy Spirit; we are clear, precise – yet people do not understand.