HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

9th October - Abp Gądecki's Notes on today's General Congregation (a.m.)
(Translated from Archishop Gądecki's blog)

09.10.2015 – Kongregacja Generalna (rano) / General Congregation (morning)
Godzina 9.00 / Time: 09.00
Modlitwa przedpołudniowa / Prayer before noon

Prośba o ofiarowanie modlitwy brewiarzowej w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie (Syria, Irak, Izrael, Jordania) oraz w krajach afrykańskich objętych wojną. Tertia, Medytacja nad Rz 1,16-17 prowadzona przez patriarchę Louisa Raphaëla I SAKO na temat tego, czym jest wiara. Podziękowanie za modlitwę w intencji Bliskiego Wschodu.

Request to offer Breviary prayers for the intention of peace in the Middle East (Syria, Iraq, Israel, Jordan) and for all the African countries at war. Terce, Mediation on Gn 1,16-17 lead by Patriach Louis Raphael I SAKO on the theme, what is Faith. Thank you for the prayers for the intention of the Middle East.

Zapowiedziano kolejność przedstawiania relacji z pracy w małych grupach na temat I części Instrumentum laboris. Relacje zostaną opublikowane. Relatorzy poszczególnych grup spotkają się o godzinie 15.00 z relatorem generalnym, aby przejrzeć modi i przeanalizować wypowiedzi poszczególnych relatorów.

The order of presentation of the small group reports on the first part of the Instrumentum Laboris was announced. The reports will be published. The relators of the individual groups will meet at 15.00 with the main relator, to look through the modi and analyse the comments of the individual relators.

Godzina 11.00 / Time: 11.00

■ Grupa angielska D – tekst relacji (English)
■ Grupa włoska A – tekst (Italian)
■ Grupa angielska B – tekst (English)
■ Grupa francuska A – tekst (French)
■ Grupa hiszpańska A – tekst (Spanish)
■ Grupa włoska B – tekst (Italian)
■ Grupa angielska C – tekst (English)

■ Grupa francuska B – tekst (French)
■ Grupa hiszpańska B – tekst (Spanish)
■ Grupa niemiecka – tekst (German)
■ Grupa francuska C – tekst French)
■ Grupa włoska C – tekst (Italian)

Godzina 11.50 / Time: 10.50

TRZYMINUTOWE WYSTĄPIENIA NA TEMAT II CZĘŚCI

THREE-MINUTE INTERVENTIONS ON PART II

Głosy ze świata: / Voices of the world:

■ Chaldejczycy żyją w środowisku całkowicie islamskim. Zawieranie małżeństw jest niemalże obowiązkowe. U muzułmanów jest obecna poligamia. W takiej sytuacji przekaz wiary w rodzinie spełnia wielką rolę. Małżeństwa mieszane z muzułmanami nie cieszą się zazwyczaj wolnością religijną. Wiele rodzin ucieka z powodu wojny bądź interesów ekonomicznych.

The Chaldeans live in total islamic environment. Getting married is almost compulsory. Polygamy is present among the muslims. In this situation the handing on of the Faith in the family plays a big role. Mixed marriages with the muslims do not usually have freedom of religion. Many families escape because of the war or lack of economic viability.

■ Słysząc jak Jezus mówi o nierozerwalności małżeństwa, uczniowie stwierdzają: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić” (zob. Mt 19,3-10). Jezus nie wprowadził jednak nowego wymagania. On tylko przypomina zasady życia małżeńskiego. Jezus zapowiedział, że łaska pozwoli wypełnić zadania małżeńskie.

On hearing Jesus talking about the indissolubility of marriage, the disciples state: “If such is the case of a man with his wife, it is not expedient to marry” (see Mt 19, 3-10). Jesus did not, however, bring in a new demand. He merely reminds of the principles of married life. Jesus announced, that Grace will allow for the duties of marriage to be fulfilled.

■ Panuje zamęt wokół małżeństwa. Potrzebne jest słowo prorockie Kościoła. Trzeba utworzyć osobny akapit poświęcony wyłącznie nierozerwalności małżeństwa. Trzeba spojrzenie Jezusa na małżeństwo i rodzinę ukazać jako jedyne obowiązujące. Kościół nie może mieć innego spojrzenia niż Jezus.

Confusion surrounds marriage. The prophetic word of the Church is needed. There needs to be a separate paragraph dedicated solely to the indissolubility of marriage. Only Jesus’s view of marriage and the family should be valid. The Church cannot have any other outlook than that of Jesus.

■ Podkreślić rolę edukacyjną i misyjną rodziny katolickiej. Dzieci więcej uczą się z przykłady życia rodziców niż z katechezy. Opowiedziano o małżeństwie rwandyjskim, gdzie jedno z małżonków było z pleniamia Hutu a drugie z Tutsi. Mąż nie opuścił swojej żony – małżeństwo zostało zamordowane wraz z szóstką swoich dzieci.

Underline the role of education and the mission of the catholic family. Children learn more from the example of their parents than from catechisis. A specific married family from Rwanda was spoken of, where one spouse was Hutu and the other Tutsi. The husband did not leave his wife, they were both murdered together with their six children.

■ Maryja wzorem modlitwy Kościoła. Poleca: „napełnijcie stągwie wodą”. Kana Galilejska ukazuje związek między małżeństwem a Eucharystią.

Mary is the model of the prayer of the Church. She asked “fill the vessels with water.” Cana in Galilee shows the link between marriage and the Eucharist.

■ Małżonkowie są powołani do świętości. Nie wszyscy to zrozumieli. Duszpasterstwo rodzin to towarzyszenie w drodze do świętości a nie droga minimalizmu. Bez głębszej duchowości trudno zrealizować powołanie do życia małżeńskiego. Dla rozwoju małżonków konieczna jest modlitewne czytanie Słowa Bożego, oraz podjęcie jakiegoś zadania misyjnego.

Married couples are called to holiness. Not everyone understood this. Pastoral care for families is the accompaniment on the road to holiness and not the way of minimalism. It is very difficult to fulfil the vocation of marriage without a deeper spirituality. The prayerful reading of the Word of God and the undertaking of some mission work is essential for the development of the married couple.

■ Małżeństwo to sakrament i powołanie uwarunkowane kulturowo i społecznie. Dla zrozumienia istoty małżeństwa i życia małżeńskiego konieczna jest wiara. Trzeba okazywać miłosierdzie wobec trudnych przypadków.

Marriage is a sacrament and a vocation, and is conditioned both culturally and socially. Faith is essential to understand the essence of marriage and married life. Mercy must be shown in difficult cases.

■ Gdzie ideałem jest satysfakcja osobista, tam nie ma miejsca dla stabilnego małżeństwa. Potrzebna jest cierpliwość Kościoła wobec tych, którzy nie podzielają jego nauczania. Powołanie do życia w rodzinie oraz komplementarność kobiety i mężczyzny leży w naturze człowieka.

Where the ideal is personal satisfaction, there is no room for a stable marriage. The patience of the Church is required towards those who do not accept its teaching. The calling for life in a family and the complementarity of man and woman lies in human nature.

■ Wielka znaczenie ma modlitwa rodzinna. Rodzina, która modli się razem – trzyma się razem. Szczególnie jest ważne wspólne z dziećmi uczestnictwo w Eucharystii. Bycie rodziną Chrystusa – domowym Kościołem.

Family prayer is of great importance. A Family which prays together – stays together. Especially important is taking part in the Holy Eucharist together. Being a family of Christ – the Domestic Church.

■ Trzeba ukazywać prawdę i piękno rodziny. Konieczna jest troska o osoby w trudnych sytuacjach. Jak nauczanie realizować w praktyce duszpasterskiej? Ewangelia – miłosierdzie wspiera słabych.

The truth and the beauty of the family must be shown. It is important to care for people in difficult situations. How to realise the teaching in pastoral practice? The Gospel – Mercy supports the weak.