HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

Summary - Day 4
(Translated from Archishop Gądecki's blog)

Czwarty dzień synodu – briefing – Day Four of the Synod

Na briefingu z dziennikarzami 8 października wiele mówiono o Afryce, z racji obecności abp. Gabriela Palmera-Buckle. Niektórzy dziennikarze zarzucali afrykańskim biskupom, że na Synodzie blokują dyskusję na temat homoseksualizmu i rozwodów. Sami zaś nie dość jasno wypowiadają się w obronie homoseksualistów dyskryminowanych na Czarnym Lądzie. Ghański arcybiskup nie zgodził się na takie postrzeganie tych problemów. Podkreślił, że Afryka niczego nie blokuje, a jedynie wnosi swój wkład w obrady synodalne, daje świadectwo o wartościach, które są dla niej ważne. W jego przekonaniu źródłem nieporozumienia są same media, które mają problem z tym kontynentem.

Much was said about Africa at the journalists briefing on 8th October, due to the presence of abp Gabriel Palmer-Buckle. Some journalists accused the African bishops of blocking discussion on homosexualism and divorce, and that they do not clearly speak up for the homosexuals discrimated against in Africa. The Ghanian archbishop did not accept such a perception of the problems. He stressed that Africa does not block anything, but merely brings its own input to the Synod discussions, giving witness to the values which are most important for her. In his belief the source of misunderstandings is the media itself, which has a problem with this continent.

„Czasami jest nam smutno, że to, co jest dobre w Afryce, nie jest dobre dla europejskich mediów. I tylko wtedy, kiedy pojawiają się złe wiadomości, ludzie są tym zainteresowani. Więc cokolwiek byśmy nie powiedzieli, nawet wtedy, gdy wnosimy pozytywny wkład, nikt na to nie zwraca uwagi. To stwarza błędne wrażenie, że ten Synod koncentruje się na sprawach europejskich. Ale to nieprawda. Jest nas tu wielu i wnosimy ważny wkład w synodalną dyskusję” – powiedział abp Palmer-Buckle.

“Sometimes it is sad for us, that that which is good for Africa, is not good for the European media. Only when bad information appears do people show interest. So whatever we say, even when we make positive contributions, no one takes any notice. This gives the false impression, that this Synod concentrates only on European matters. But this is not so. There are many of us and we make an important contribution to the Synodal discussions” said abp Palmer-Buckle.