HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

Summary - Day 3
(Translated from Archishop Gądecki's blog)

Podsummowanie Trzeciego Dnia/Summary of the Third Day

Outkline Map of PolandDeklaracja Franciszka na temat prac Synodu Biskupów, rola osób starszych w rodzinie i ich roli w przekazywaniu wiary, większa rola kobiet w Kościele, główne zagrożenia zglobalizowanego świata, antropologiczne podstawy teologii małżeństwa – to zdaniem polskich ojców synodalnych: abp. Henryka Hosera i bp, Jana Wątroby jedne z najważniejszych wątków, jakie poruszano 6 października przed południem, trzeciego dnia obrad tego gremium w Watykanie. Jego tematem jest: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.

The declaration of Francis on the work of the Synod of Bishops; the role of elders in the family and their role in the handing on of Faith; a greater role for women in the Church; the main threats from a globalised world, anthropological foundation of the theology of marriage – these, according to the polish synodal fathers abp Henryk Hoser and bp Jan Wątroba, are the main themes which were addressed on the morning of  6th October, on the third day of the proceedings of the assembly in the Vatican. The theme being "The vocation and mission of the Family in the Church and today’s world.”

Zdaniem bp. Wątroby najważniejsze było oświadczenie papieża Franciszka, który powiedział, że jak na razie oficjalnymi dokumentami są dwa jego przemówienia na wstępie i na zakończenie zeszłorocznego nadzwyczajnego zgromadzenia Synodu Biskupów oraz „Relatio synodi” (Relacja synodalna) na jego zakończenie. Wszystkie inne głosy okołosynodalne nie są oficjalnym stanowiskiem Kościoła i nie mają charakteru wiążącego i mają charakter informacyjny. Zaznaczył, że Synod w żaden sposób nie podważa magisterium Kościoła katolickiego i jego rozumienia małżeństwa i rodziny. Ojciec Święty podkreślił też z naciskiem i humorem, że nie jest prawdą, że najważniejszym zagadnieniem synodu, jak propagują niektóre media, jest Komunia św. dla osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach.

In the opinion of bp Wątroba the most important statement was that of Pope Francis, who said that at the moment the official documents are his opening and closing speeches of last year’s Extraordinary Meeting of the Synod Bishops and the “Relatio synodi”  (Final Report) at the end of the Synod.  All other opinions about the Synod do not constitute the official position of the Church and have no binding character and are for information only.  He stated that the Synod in no way undermines the Magisterium of the Catholic Church and its underestanding of marriage and the family.  The Holy Father underlined, firmly and with humour, that it is not true that the most important issue of the synod, as the media propagates, is Holy Communion for the divorced and those living in new unions.

Zdaniem abp. Henryka Hosera słowa papieża będą miały decydujący wpływ na przebieg dalszych obrad synodu, którego rolą jest m.in. przypominanie nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny.

In the opinion of abp Henryk Hoser the words of the Pope will have a deciding effect on the course of the future debates of the Synod, whose role is, among others, to remind us of the teaching of the Church on marriage and the family.

Z kolei ordynariusz diecezji rzeszowskiej zwrócił uwagę na bardzo klarowną i jednocześnie pełną ciepła wypowiedź kard. Petera Erdő, dotyczącą roli osób starszych w rodzinie. Węgierski hierarcha przypomniał o znaczeniu starszego pokolenia w procesie przekazywania wiary i chrześcijańskiego wychowania młodego pokolenia. Wyraził nadzieję, że synod wzmocni i dowartościuje rolę starszego pokolenia w tym dziele. Ponadto wskaże na konieczność umocnienia wzajemnych relacji międzypokoleniowych, aby w sposób naturalny następował m.in. przekaz wiary i wypływającej z niej tradycji.

In turn, the Ordinary of the Rzeszów Diocese turned attention to the very clear and at the same time full of warmth statement of Cardinal Peter Erdő, about the role of the elders in the family.  The Hungarian hierarch reminded us of the importance of the older generation in the process of passing on the faith and the christian upbringing of the young generation.  He expressed the hope that the Synod will strengthen and add value to the role of the older generation in this work.  It will also show the necessity of strengthening the mutual relationships of the generations, so that the handing down of faith and its traditions occur in a natural way.

Inną ważną wypowiedzią, zdaniem bp. Wątroby, był głos kard. Roberta Saraha, prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który wyraził swoją opinię m.in. na temat homoseksualizmu i związków jednopłciowych podkreślając, że synod absolutnie powinien zająć się małżeństwem jako związkiem mężczyzny i kobiety oraz jego sakramentalnym i nierozerwalnym charakterem.

Zdaniem abp. Hosera, wypowiedź kard. Saraha była na bardzo wysokim poziomie intelektualnym i teologicznym. Kardynał wskazał m.in. na dwa zasadnicze zjawiska, które zagrażają światu w dobie globalizacji: dyktaturę nieograniczonej wolności, której wyrazem jest ideologia gender, i islamski fanatyzm, którego przerażającym wyrazem jest Państwo Islamskie. Śmiało porównał te dwa zjawiska do totalitarnych ideologii XX w.: faszyzmu i komunizmu. Podkreślił, że koncepcja wolności absolutnej rozkłada rodzinę i prowadzi do zagubienia tego, co trwałe i ważne w życiu człowieka. Natomiast islamski fanatyzm prowadzi do tragicznych nadużyć. Zdaniem kardynała pierwsza ideologia jest związana ze śmiercionośnymi praktykami takimi jak eutanazja, aborcja, propagowanie homoseksualizmu, druga zmusza ludzi do bezwzględnych i nieludzkich praktyk pozbawiających człowieka wszelkiej godności. „Nie był to głos proroka nieszczęścia, ale wypływał z potrzeby głębokiego poruszenia naszej świadomości, byśmy wiedzieli, jak na takie zjawiska reagować” – zaznaczył abp Hoser.

Another important statement, in the opinion of bp Wątroba, was the voice of Cardinal Robert Sarah, the Vatican prefect of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments and the Discipline of the Sacraments, who gave his opinion on the theme of homosexualism and single sex unions, emphasising that the Synod should be looking only at marriage as the union of a man and woman and its sacramental and undissoluable character.

In the opinion of abp Hoser, the statement of Cardinal Sarah was on a very high intellectual and theological level.  The Cardinal identified two principal phenomena which threaten the world in this time of globalisation; the dictatorship of unlimited freedom, which can be seen in gender ideology,  and Islamic fanaticism which is expressed in the terrifying Islamic State.  It is easy to equate these two phenoma to the totalitarian ideologies of the twentieth century – facism and communism.  He stressed that the concept of absolute freedom breaks down families and leads to the loss of that which is permanent and important in the life of a person.  On the other hand, the Islamic fanaticism leads to tragic abuse.  In the opinion of the Cardinal, the first ideology linked with ‘death-giving’ practices like euthanasia, abortion, promotion of homosexuality, and the second forces people into ruthless and inhuman practices which take away all human dignity.  “It was not the voice of the prophet of doom, but sprung from the need of a deep awakening of our conciousness, so we would know how to react to these phenomena” said abp Hoser.

Bp Wątroba zwrócił też uwagę na głos ojca synodalnego z Kanady, który upomniał się o większy udział kobiet w życiu Kościoła, aby mogły one zajmować bardziej odpowiedzialne stanowiska, poczynając od Kurii Rzymskiej po kurie biskupie i parafie. Ponadto zaproponował m.in. aby po dobrym przygotowaniu małżeństwa mogły głosić homilie w czasie Mszy św., czy też dopuścić kobiety do diakonatu stałego. „Na zakończenie zaapelował o bardziej aktywną i odpowiedzialną rolę kobiet w Kościele” – zaznaczył bp Wątroba.

Bishop Wątroba drew attention to the voice of a Synod Father from Canada, who requested a greater participation of women in the life of the Church, that they would have more responsible positions, starting with the Roman Curia, the bishops’ and parish curias.  He also proposed, among other proposals, that after a solid preparation for marriage, married couples could give homilies during Holy Mass, and also women could be allowed into the Permanent Diaconate.  He ended with an appeal for a more active and responsible role of women in the Church – remarked bp Wątroba.

Abp Hoser nawiązał do głosów ojców synodalnych z Afryki, którzy mówili o ubóstwie na ich kontynencie, które uderza przede wszystkim w rodzinę. Nie może się ona rozwijać, traci spójność i nie może zapewnić podstawowych potrzeb swoim dzieciom, jak wyżywienie, mieszkanie czy edukacja. „To są tragiczne sytuacje, o których świat nie chce widzieć i o nich zapomina” – zaznaczył arcybiskup. O tym mówili m.in. ojcowie synodalni z Demokratycznej Republiki Konga, którzy w tym kontekście apelowali o większą solidarność chrześcijan świata z Afrykańczykami.

Abp Hoser referred to the words of the Synod Fathers from Africa , who spoke about the poverty on their continent, which hurt, above all, the family.  It cannot develop, loses its peace and is unable to provide their children’s basic needs, like food, a home or education.  These are tragic situations about the world does not want to see and forgets about them” stressed the archbishop.  The Synod Fathers from the Democratic Republic of Congo spoke about this and, in this context, appealed for greater solidarity of the christians of the world with the Africans.

Wielu mówców wskazywało na wagę, jaką niesie z sobą małżeństwo naturalne. Kard. Angelo Scola, wybitny specjalista z dziedziny antropologii filozoficznej i teologicznej przypomniał, że w małżeństwie naturalnym są już zawarte jego konstytucyjne wartości a mianowicie, że małżeństwo jest odbiciem życia wewnętrznego Trójcy Świętej, a co jest fundamentem teologii rodziny.

Many speakers pointed to the importance that a natural marriage has of itself.  Card. Angelo Scola, an outstanding expert in area of philosophical and theological anthropology reminded those present, that in a natural marriage there are already contained therein its constiuent values namely, that the married couple is a reflection of the internal life of the Holy Trinity, which is a basic principle of the theology of the family.

Mówiono także o złych skutkach trwających w wielu jeszcze krajach tradycji, jak zmuszanie dziewcząt i kobiet do małżeństw bez możliwości wolnego wyboru, czy też ich seksualnych obrzezań. Podkreślano, że w świetle Ewangelii takie praktyki są nieludzkie i uwłaczają godności człowieka. Ponadto poruszano temat przemocy wobec kobiet w wielu krajach.

There was also mention of the bad consequences continuing in many countries resulting from traditions, such as forcing girls and women into marriages without any free choice, or even their female mutilation.  It was stressed, that in the light of the Gospel such practices are inhuman and are against the dignity of the person.   In addition, the issue of violence against women in many countries was highlighted.