HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

Press Conference Day 3 (Translated from Archishop Gądecki's blog)

Trzeci dzień – konferencja prasowa/Press conference Day 3
6 Październik 2015

Informacje Rzecznika Prasowego Stolicy Apostolskiej podczas konferencji prasowej 06 X 2015

Information from the Press Spokesman of the Apostolic See during the 6/10/15 Press Conference

1. Dotychczas głos zabrało 72 ojców synodalnych. 10 z Ameryki Łacińskiej, 7 z Ameryki Środkowej, 27 z Europy, 12 z Afryki, 8 z Azji i Oceanii, 6 z Krajów Bliskiego Wschodu. Najczęściej wypowiadali się w j. włoskim (23), angielskim (21) i francuskim (16).

1.  People who have spoken – 72 Synod Fathers: 10 from Latin America, 7 from Central America, 27 from Europe, 12 from Africa, 8 from Asia and Oceana, 6 from the Middle East.  Languages used most often – Italian (23), English (21) and French (16).

2. W związku z wczorajszymi wypowiedziami ojców synodalnych w ramach wolnych głosów, kard. Lorenzo Baldisseri, sekretarz generalny synodu tłumaczył dzisiaj rano metodologię przyjętą podczas obecnego synodu. Wyjaśnił sens pracy w małych grupach (circoli minores) oraz funkcję mianowanej 7 września przez papieża Franciszka – podczas posiedzenia komisji przygotowującej synod – Komisji przygotowującej Relację końcową synodu.

In connection with yesterday’s comments of the Synod Fathers in the free debate time, Cardinal Lorenzo Baldisseri, general secretary of the Synod explained this morning the methodology received during the present Synod.  He explained the work of the small groups (circoli minores) and the function of the committee -preparing the final Relatio of the Synod – which was nominated by Pope Francis on 7th September during the sitting of the committee preparing for the Synod.

3. Papież Franciszek uznał za konieczne zabrać głos na początku obrad. Odnosząc się do wypowiedzi ojców synodalnych z poprzedniego dnia oświadczył, że:

3.  Pope Francis recognised that it was essential that he speaks at the start of the discussions.  Citing the statements of the Synod Fathers from the previous day he declared that:
a. Doktryna katolicka o małżeństwie nie zostanie zmieniona;
a. Catholic doctrine about marriage will not change;
b. Nie można sprowadzać całej dyskusji podczas synodu do Komunii eucharystycznej dla rozwiedzionych w powtórnych związkach cywilnych, jakoby był to jedyny temat synodu.
b.  Discussions during the Synod should not centre on Communion for the divorced in further civil unions, as if that was the only subject of the Synod.
c. Obecny synod należy widzieć jako kontynuację synodu z ubiegłego roku;
c. The present Synod should be seen as a continuation of the Synod of last year;
d. Oficjalne dokumenty synodu 2014 to:
· Homilia Papieża na rozpoczęcie tego synodu
· Relacja synodu
· Homilia Papieża na zakończenie tego synodu
d. The official documents of the 2014 Synod are:
. The Homily of the Pope at the start of this Synod
. The ‘Relatio’ of the Synod
. The homily of the Pope for the finish of this Synod
e. Sposób pracy został zatwierdzony przez Papieża, który uczestniczył w pracach Komisji przygotowującej synod. Polega on na tym, że:
· więcej jest pracy w małych grupach
· na pewnym etapie małe grupy będą łączone w większe całości
· uwagi z prac w małych grupach będą wprowadzane do Relacji końcowej synodu
· Komisja Przygotowujące Relację końcową będzie pracowała podczas całego synodu, a nie dopiero w ostatnich dniach przed jego zakończeniem.
e.  The method of work was confirmed by the Pope, who took part in the work of the Preparation Committee.  It consists of:
. There is more work in small groups
. At a certain stage the small groups will be joined together
. Comments from the work in small groups will included in the final ‘Relatio’ of the Synod
.The commission preparing the final ‘Relatio’ will be working throughout the Synod and not only in the final days of the Synod

oprac. o. Kazimierz Lubowicki
original Polish text by prepared by o. Kazimierz Lubowicki