HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

Language Group A - Day 3
(Translated from Archishop Gądecki's blog)

■ Wyzwanie jakie zostało rzucone rodzinie, to nie jest nieistotna sprawa. Współczesne wyzwania zagrażają istnieniu małżeństwa i rodziny. Decyduje się „być” albo „nie być” małżeństwa i rodziny. Jak nigdy przedtem podważane jest sama definicja małżeństwa. Panuje dyktat techniki. Działania przeciw rodzinie są realizowane z wielkim radykalizmem zarówno na poziomie legislacji jak i obyczajów.

The challenge which has been thrown to the family is no small matter.  Today’s challenges threaten the existence of marriage and the family.  It is decided “to be” or ”not to be” marriages and families.  As never before the very definition of marriage is undermined.  The dictatorship of technology is king.  Activities against the family are executed with great radicalism both at the level of legislature and culture.

■ Kryzys rodziny – wynikiem kryzysu wiary.

Crisis of the family is the result of a crisis of Faith

■ Poważnym wyzwaniem jest relacja między Kościołem a światem. Bądźmy ostrożni z oceną w kluczu demonicznych zagrożeń. Nie trzeba ulegać kompleksom. Należy raczej o to, co wynika dla nas ze spojrzenia Jezusa na świat.

The relationship between the Church and the world is a serious challenge.  Let's be careful with the assessment of demonic threats.  You do not need to yield to complexes.  We should look rather at what the gaze of Jesus on the world means for us.

■ Żyjemy w świecie, gdzie „zabrania się zabraniać” – wszystko jest dozwolone. Równocześnie zaś w tej pozornej wolności jest wiele manipulacji, przekazów do podświadomości (chociażby w filmach).

We live in a world, where ‘it is forbidden to forbid’ – everything is allowed. At the same time in this so called freedom there is much manipulation, transmissions to the sub-conscious (if only in films)

■ Wyzwaniem jest język, jakim mówimy o małżeństwie i rodzinie. Kapłani stanowią swoistą subkulturę – mówią językiem niezrozumiałym w kontekście dzisiejszej kultury, którą można określić jako „kultura SMS”. Zadaniem tego synodu nie jest dyskutować nad doktryną, ale nad tym, jak ją przekazywać.

A challenge is the language which is used when speaking about marriage and the family. The priests have their own sub-culture – they use language not understood in the context of today’s culture, a culture which can be best described as ‘text culture’.  The task of this Synod is not to discuss doctrine, but how to pass it on.  

■ Współczesne wyzwanie są prawie takie same, jak za papieża Jana Pawła II. Rodzinie zagraża prowadzona dzisiaj polityka i ekonomia.

Today’s challenges are almost the same as those in the time of John Paul II.  The family is threatened by today’s politics and today’s economics.

■ W naszych decyzjach musimy zachować realizm ewangeliczny. Odpowiedzią na współczesne trudności winna być odpowiedź kultury ukształtowanej przez Ewangelię. Należy pamiętać, że zmiana języka pociąga zmianę pojęć. Sposobem, w jaki należy głosić współczesnemu światu Ewangelię jest świadectwo kultury. Należy brać pod uwagę, że jesteśmy w okresie przejściowym. Nasze różne punkty widzenia nie wykluczają się, ale się uzupełniają. Nasza analiza jest za mocno zakorzeniona w świecie zachodnim. Kryzys zachodni, to nie tylko kryzys wiary, ale również wartości ogólnoludzkich.

We must maintain an evangelical realism in our dioceses.  The answer to today’s problems should be an answer based on culture which has been shaped by the Gospel.  It is important to remember that a change in language brings with it a change in understanding. The way in which the Gospel should be proclaimed in today’s world is by the witness of culture. It is necessary to take into account that we are in a time of transition.  Our many different points of view are not mutually exclusive but rather are complementary to each other.  Our analysis is too deeply rooted in the western world.  The western crisis is not only a crisis of faith, but also of global values.

■ Stoją przed nami wyzwania na płaszczyźnie kultury, którą trzeba przepoić Ewangelią, aby nie zawłaszczył jej sekularyzm. Wyzwaniem są też trudności wewnętrzne. Trzeba zadbać o życie wiarą, aby w konsekwencji kształtowała ona wizję i decyzje podejmowane w rodzinie i wobec rodziny.

There stand before us challenges in the area of culture which must be imbued with the Gospel, so that it is not taken over by secularism.  Internal difficulties are also challenging. A life of faith must be maintained to be able to shape the vision and decisions taken in the family and about the family.

■ Ważny jest optymizm. Kościół patrzy na świat z sympatią. To jedyny świat, w którym Pan Bóg nas postawił. Trzeba w nim dostrzegać nasiona Słowa (semina Verbi).

Optimism is very important.  The Church looks at the world in sympathy.  This is the only world in which we have been put by God.  It is here we must discern the seeds of the Word (semina Verbi)

■ Nowy świat stanowi wyzwanie. Są w nim jednak również fakty pozytywne. Media wprawdzie zdominowały przestrzeń publiczną i nagłaśniają własną wizję życia w małżeństwie i rodzinie, ale jest wiele pięknych rodzin.

The new world means a new challenge. But there can also be found positive aspects.  The media has, in truth, dominated the public arena and transmitted its own vision of life in marriages and families, but there are many excellent families.

■ Potrzeba nowej ewangelizacji, aby stawiać czoła sekularyzmowi. Równocześnie jednak należy pamiętać, że mimo wszystko człowiek pragnienie życia w rodzinie; nie chce być osobą samotną.

We need a new evangelisation to stand firm against secularism.  At the same time, we must nevertheless, remember that despite everything a person wants a family life; does not want to be alone.

■ Należy unikać krańcowych postaw i poglądów, ale zachowywać realizm ewangeliczny. Trzeba jednak przyznać, że język sekularyzmu na temat rodziny jest przejmujący.

Extreme views and attitudes should be avoided, but the realism of the Gospel maintained.  But we must admit that, the secular language used about families is concerning.

■ Przyszłość małżeństwa i rodziny może wypracowywać się w duszpasterstwie akademickim. Warto położyć na nie większy nacisk.

The future of marriage and the family can be developed further in the student chaplancies.  It is worth putting greater pressure on them.

■ Neoliberalizm i prawodawstwo państwowe niszczą rodzinę. Należy jednak zachować optymizm, gdyż po pierwsze rodzina, jest ostatecznie w rękach Boga, a po wtóre jest wiele rodzin, które realizują zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie. Po wtóre zaś przesadną wartość przyznajemy legislacji cywilnej. W komunizmie legislacja była antyreligijna, a jednak nie zdołała ona zniszczyć wiary.

The Neoliberalism and legislature of states are destroying the family.  We should nevertheless be optimistic, because firstly the family is in the hands of God, and secondly there are many families which realise God’s plan on marriage and the family.  Besides, we award too much value to civil legislature.  Under communism the legislature was anti-religious, and yet the Faith could not be destroyed.